Informatii Pacienti

0
Numar pacienti internati in anul 2021
0
Perioada totala a internarilor (zile cumulat) in anul 2021
0
Numar de pacienti la recuperare in anul 2021
0
Perioada totala a recuperarilor (zile cumulat) in anul 2021
0
Numar consultatii realizate in anul 2021
0
Numar de pacienti tratati in anul 2021
0
Numar examene paraclinice realizate in anul 2021